Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414
Е-пошта: contact@mon.gov.mk

 

Конкурс за распределба на средства за финансирање на организација на научни собири за 2017 година

Врз основа на член 50 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/15, 30/2016 и 53/2016), член 3 од Правилникот за начинот на финансирање на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2013) Министерството за образование и наука распишува:

Повеќе: Конкурс за распределба на средства за финансирање на организација на научни собири за 2017 година

Конкурс за распределба на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири во 2017 година

 

Врз основа на член 50 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015 ,30/2016 и  53/2016 ), член 7 од Правилникот за начинот на финансирање на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири  и студиски престои во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2013) Министерството за образование и наука распишува:

Повеќе: Конкурс за распределба на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири во 2017 година

Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2016 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“бр.58/00, 44,02 88/08,167/10 и 51/2011) и член 10 став 4 од Правилникот за постапката и поблиските критериуми за софинансирање на издавачката дејност („Службен весник на Република Македонија, бр.82/09 и 25/11), правилникот за обрасците на барањата за доделување на средства за стипендии за академски студии од втор и трет циклус на студии, последипломски студии, еднократни средства за изработка на магистерски и докторски трудови, творечки дејности, организација на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и објавен научно-истражувачки труд („Службен весник на Република Македонија, бр. 169 од 06.09.2016 година“) Министерството за образование и наука распишува

Повеќе: Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2016 година

Отворен повик: „ЕУ награда за жени иноватори - 2017 година“

Европската комисија ја објави четвртата по ред награда на ЕУ за жени иноватори кои постигнале извонредни иновации и ги пласирале на пазарот. Наградата има за цел да ја подигне свеста за потребата од жени претприемачи, а воедно и да ги инспирира другите жени да ги следат нивните чекори.

Повеќе: Отворен повик: „ЕУ награда за жени иноватори - 2017 година“

Оглас за поднесување на предлог – проекти во рамки на Програмата за партиципација на УНЕСКО за 2016 – 2017 година

Генералниот директор на УНЕСКО упатува повик до државите членки да поднесат барања за реализација на проекти во рамките на Програмата за партиципација на УНЕСКО за 2016-2017 година, кои треба да бидат во согласност со приоритетите на Регуларната програма на организацијата (http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002266/226695e.pdf и

Повеќе: Оглас за поднесување на предлог – проекти во рамки на Програмата за партиципација на УНЕСКО за 2016 – 2017 година